روغن موتور پترو وان

تولید کننده کلیه روانکار های خودرویی و صنعتی

درباره پترو وان

پترو وان، کمپانی موفق و توانمند بین المللی در تولید و عرضه مشتقات نفتی و محصولات مبتنی بر انرژیهای نو با رویکرد استفاده از فناوریهای برتر می باشد. این کمپانی فعالیت خود را از سال 2006 در حوزه های مختلفی از پالایش، تولید، توزیع، معاملات و تحقیق و توسعه آغاز نمود. رسالت اصلی پترو وان در تولید محصولات با کیفیت و مطابق با نیاز مصرف کننده با رویکرد حفاظت از محیط زیست می باشد و این کمپانی بخش عمده ای از تمرکز خود را به تحقیق و توسعه در زمینه استفاده از فناوریهای برتر برای تولید محصولات دوستدار محیط زیست معطوف نموده است و به همین منظور شعار تغییر بینش برای تغییر زندگی راانتخاب نموده است.
Image

معرفی محصولات

اسفند 07, 776

روغن موتور بنزینی FORMULA 1 SL 10W40 هم اکنون در بسته بندی جدید در سطح کلاس جهانی

روﻏﻦ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﺘﺮووان ﻓﺮﻣﻮل 1 ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻟﻮﺑﮑﺎت ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ، روﻏﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﺘﺰي و اﻓﺰودﻧﯿﻬﺎي ﻣﺮﻏﻮب و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﻮﺗﻮر ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺳﺎل 2002 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
06, -2667

روغن موتور بنزینی NASCAR SM 10W40 هم اکنون در یسته بندی جدید در سطح کلاس جهانی

روغن موتور بنزینی NASCAR SM 10W40 با استفاده از روغن های پایه سنتزی و افزودنی های مرغوب تهیه شده از شرکت های معتبر جهانی تولید و عرضه می گردد .
Image